آخرین مطالب
خانه / خدمات امداد بیمه / نحوه محاسبه حق بیمه کارگاههای مشمول کمک دولت (بیش از ۵ نفر)

نحوه محاسبه حق بیمه کارگاههای مشمول کمک دولت (بیش از ۵ نفر)

کارگاههای مشمول کمک دولت تا میزان ۵ نفر کارگر از معافیت حق بیمه سهم کارفرما برخوردار هستند. بعنوان مثال: حق بیمه یک نفر در کارگاه غیر کمک دولت (با حداقل دستمزد در سال ۹۶) حدودا ۳۲۱۰۰۰ تومان است در صورتی که در کارگاههای مشمول کمک دولت، حق بیمه یک سوم این مبلغ است و حدودا ۱۰۷۰۰۰ تومان پرداخت می گردد.
فهرست کارگاههای مشمول کمک دولت را می توانید در صفحه اصلی سایت (بخش قوانین و مقررات سازمان تامین اجتماعی) مشاهده فرمائید.
همانطور که در آموزش نرم افزار بیمه گفته شد: در هنگام تنظیم لیست ماهانه پس از وارد نمودن تعداد نفرات و … و جمع دستمزد ماهانه و مزایا، نرم افزار بصورت اتوماتیک  ۷% سهم بیمه شده و ۲۰% سهم کارفرما و ۳% بیمه بیکاری را محاسبه کرده و در ستون های مربوطه قرار می دهد. پس از آن می بایست حق بیمه را مشخص نمائید. بعنوان مثال: اگر کارگاه (۳۰%) آزاد است اعداد نیاز به تغییر ندارند و هرآنچه نرم افزار محاسبه کرده است درست است. همچنین اگر کارگاه مشمول کمک دولت است و تعداد بیمه شدگان تا ۵ نفر است کافیست ستون سهم کارفرما را صفر قرار دهید. در مورد بیمه بیکاری اگر کارگاه مشمول بیمه بیکاری نباشد می توانید ستون بیمه بیکاری را صفر قرار دهید و چنانچه مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره و یا کارفرما در لیست قرار دارند بیمه بیکاری آنها را از بیمه بیکاری کل کسر نمائید.
تمامی مواردی که گفته شد به کمک نرم افزار محاسبه حق بیمه که در پنل اختصاصی شما وجود دارد قابل محاسبه است و نگرانی بابت این موضوع وجود ندارد.  مبحث اصلی ما محاسبه سهم کارفرما برای کارگاههای مشمول کمک دولت با تعداد بیمه شده بیش از ۵ نفر می باشد.

در کارگاههای مشمول کمک دولت چنانچه تعداد بیمه شدگان بیش از ۵ نفر باشد طبق فرمول زیر
می توانید سهم کارفرما را محاسبه نمائید:
سهم کارفرمای کارگاه مشمول کمک دولت = ۲۰% × (۵-تعداد نفرات ) × متوسط دستمزد کارکنان
متوسط دستمزد = جمع دستمزد کارکنان (غیر از کارفرما، مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره) تقسیم بر تعداد نفرات

سهم کارفرما برای کارفرما (یا مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره) بطور جداگانه محاسبه خواهد شد سپس با سهم کارفرمای محاسبه شده برای سایر بیمه شدگان جمع شده و در ستون مورد نظر (در نرم افزار ) قرار می گیرد.

برای درک بهتر موضوع به مثال های زیر توجه فرمائید:

مثال ۱: در یک کارگاه مشمول کمک دولت ۶ نفر کار می کنند که دستمزد روزانه آنها بطور یکسان مبلغ ۳۰۹۹۷۷ ریال بوده و روزهای کارکرد هر یک از آنها نیز ۳۱ روز می باشد.
برای بدست آوردن سهم کارفرما طبق فرمول فوق عمل می نماییم:
حقوق و مزایای هر یک برابر است با:  ۱۰۷۰۹۲۸۷=۱۱۰۰۰۰۰ + ۹۶۰۹۲۸۷=۳۰۹۹۷۷×۳۱
جمع حقوق و مزایای ۶ نفر برابر است با: ۶۴۲۵۵۷۲۲= ۶×۱۰۷۰۹۲۸۷
متوسط (یا میانگین) دستمزد ۶ نفر برابر است با: ۱۰۷۰۹۲۸۷=۶/ ۶۴۲۵۵۷۲۲

*نکته: هرگاه روزهای کارکرد و دستمزد روزانه بیمه شدگان یکسان باشد متوسط دستمزد برابر با حقوق و مزایای یک نفر خواهد بود. و می توانیم بگوییم از ۶ نفر بیمه شده یک نفر بصورت آزاد (۳۰%) محاسبه خواهد شد.

با توجه به اینکه تعداد نفرات مازاد بر ۵ نفر برابر با یک است کافیست متوسط دستمزد را در %۲۰ ضرب نمائیم و در ستون سهم کارفرما قرار دهیم.
۲۱۴۱۸۵۷ = ۲۰%×۱۰۷۰۹۲۸۷
در مثال فوق اگر تعداد بیمه شدگان ۷ نفر بود (البته با دستمزد روزانه و روزهای کارکرد یکسان ۳۱ روزه) آنگاه سهم کارفرمای بدست آمده ضرب در ۲ می شد و در ستون سهم کارفرما قرار می گرفت: ۴۲۸۳۷۱۴=۲×۲۱۴۱۸۵۷ = %۲۰×۱۰۷۰۹۲۸۷

مثال ۲: در یک کارگاه مشمول کمک دولت ۷ نفر مشغول به کار هستند که یک نفر از آنها کارفرما می باشد. جزئیات بشرح زیر:
۵ نفر بیمه شده با روزهای کارکرد ۳۱ روز و دستمزد روزانه ۳۵۶۵۰۰ ریال
۱ نفر بیمه شده با روزهای کارکرد ۱۵ روز و دستمزد روزانه ۳۲۵۵۰۰ ریال
۱ نفر کارفرما با روزهای کارکرد ۳۱ روز و دستمزد روزانه ۴۶۵۰۰۰ ریال

در این مثال حق بیمه سهم کارفرما می بایست دوبار محاسبه شود: یکبار برای شخص کارفرما و یکبار برای سایر بیمه شدگان.
برای کارفرما مزایای ۱۱۰۰۰۰۰ ریال لحاظ نمی گردد بنابراین:
حقوق کارفرما برابر است با:  ۱۴۴۱۵۰۰۰ =۴۶۵۰۰۰×۳۱
سهم کارفرما ۱ برابر است با: ۲۸۸۳۰۰۰ =%۲۰ × ۱۴۴۱۵۰۰۰

سپس حقوق و مزایای ۶ نفر را محاسبه می کنیم:
حقوق و مزایای ۵ نفر برابر است با:  ۶۰۷۵۷۵۰۰ =۵×۱۲۱۵۱۵۰۰ =۱۱۰۰۰۰۰+۱۱۰۵۱۵۰۰ =۳۵۶۵۰۰×۳۱
حقوق و مزایای ۱ نفر با ۱۵ روزکارکرد برابر است با: ۵۴۱۴۷۵۸ =۵۳۲۲۵۸+۴۸۸۲۵۰۰ =۳۲۵۵۰۰×۱۵
جمع حقوق و مزایای ۶ نفر برابر است با:  ۶۶۱۷۲۲۵۸ =۵۴۱۴۷۵۸+۶۰۷۵۷۵۰۰

متوسط دستمزد ۶ نفر برابر است با: ۱۱۰۲۸۷۱۰ =۶/ ۶۶۱۷۲۲۵۸
با توجه به اینکه یک نفر مازاد بر پنج نفر داریم سهم کارفرما ۲ برابر است با: ۲۲۰۵۷۴۲ =%۲۰×۱۱۰۲۸۷۱۰
سهم کارفرما برابر است با مجموع سهم کارفرما ۱و۲ : ۵۰۸۸۷۴۲ =۲۲۰۵۷۴۲+ ۲۸۸۳۰۰۰
*توجه: هرگاه کارفرما یا مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره در لیست قرار گرفتند می بایست بیمه بیکاری آنها (که برابر با ۳ درصد حقوق و مزایا می باشد) از بیمه بیکاری کل کسر گردد و در ستون مورد نظر (در نرم افزار) قرار بگیرد.

مثال ۳: در لیست بیمه یک کارگاه مشمول کمک دولت ۷ نفر قرار دارند که ۱ نفر از آنها مدیرعامل و ۱ نفر رئیس هیئت مدیره می باشد. جزئیات بشرح ذیل:
۵ نفر بیمه شده با روزهای کارکرد ۳۱ روز و دستمزد روزانه ۳۰۹۹۷۷ ریال
۱ نفر مدیرعامل با روزهای کارکرد ۳۱ روز و دستمزد روزانه ۴۰۰۰۰۰ ریال
۱ نفر رئیس هیئت مدیره با روزهای کارکرد ۳۰ روز و دستمزد روزانه ۳۵۰۰۰۰ ریال

توضیح: سهم کارفرما برای ۵ نفر بیمه شده صفر است و فقط کافیست سهم کارفرما برای مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره محاسبه شود:
حقوق و مزایای مدیرعامل برابر است با:  ۱۳۵۰۰۰۰۰ =۱۱۰۰۰۰۰+۱۲۴۰۰۰۰۰=۴۰۰۰۰۰×۳۱
حقوق و مزایای رئیس هیئت مدیره برابر است با:  ۱۱۹۵۰۰۰۰ =۱۱۰۰۰۰۰+۱۰۸۵۰۰۰۰=۳۵۰۰۰۰×۳۱
مجموع حقوق و مزایای مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره: ۲۵۴۵۰۰۰۰ =۱۱۹۵۰۰۰۰+۱۳۵۰۰۰۰۰
سهم کارفرما برابر است با: ۵۰۹۰۰۰۰ =%۲۰ ×۲۵۴۵۰۰۰۰

لازم به ذکر است: بیمه بیکاری برای مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره (به دلیل سهامدار بودن) لحاظ نمی گردد و فقط برای ۵ نفر محاسبه می شود:
حقوق و مزایای یک نفر بیمه شده برابر است با: ۱۰۷۰۹۲۸۷ =۱۱۰۰۰۰۰+۹۶۰۹۲۸۷=۳۰۹۹۷۷×۳۱
حقوق و مزایای ۵ نفر بیمه شده برابر است با: ۵۳۵۴۶۴۳۵ =۵×۱۰۷۰۹۲۸۷
بیمه بیکاری ۵ نفر برابر است با: ۱۶۰۶۳۹۳ =%۳×۵۳۵۴۶۴۳۵