آخرین مطالب
خانه / خدمات امداد بیمه / شرح کامل استراحت پزشکی جهت تنظیم لیست بیمه

شرح کامل استراحت پزشکی جهت تنظیم لیست بیمه

نحوه تنظیم لیست هنگام استراحت پزشکی (ایام بیماری، مرخصی زایمان، حوادث و …)

یکی از خدمات کوتاه مدت سازمان تامین اجتماعی پرداخت غرامت دستمزد ایامی است که بیمه شده تحت معالجه یا درمانهای توانبخشی قرار می گیرد.
به بیان دیگر غرامت دستمزد به وجوهی اطلاق می شود که در ایام بارداری، بیماری وعدم توانائی موقت اشتغال به کار و عدم دریافت مزد یاحقوق به حکم قانون بجای مزد یا حقوق به بیمه شده پرداخت می گردد که رعایت نکات زیر ضروری می باشد:
۱- عموم گواهی های استراحت ایام بیماری در صورتی مورد پذیرش قرار می گیرند که در آن نوع بیماری به وضوح مشخص شده باشد.
۲- بیمه شده بر اساس گواهی پزشک معالج که به تایید مراجع پزشکی سازمان رسیده نیاز به استراحت داشته باشد و تحت نظر و تحت درمان بودن به منزله استراحت نخواهد بود.
۳- بیمه شده در ایام بیماری مزد یا حقوق از کارفرما دریافت ننموده باشد (و کارکرد در زمان استراحت ارسال نشده باشد)
۴- بیمه شده از کارافتاده کلی نباشد (در مورد همان بیماری)
و چند نکته دیگر:
– بیمه شدگان با ارائه گواهی پزشک معالج در مهلت قانونی به شعب مربوطه (یک هفته پس از تجویز استراحت) و معرفی به پزشکان معتمد، شوراها و کمیسیونهای پزشکی در مسیر فرایند رسیدگی به استراحتهای پزشکی قرار خواهند گرفت.
– در صورت تجویز استراحت مطلق برای بیمه شده و عدم امکان مراجعه وی به پزشک معتمد یا شورای پزشکی ارائه گواهی های مربوطه توسط بستگان بیمار جهت بررسی بلامانع می باشد.
نحوه تایید :
گواهی‌های استراحت پزشکی که در هر نوبت ۷ روز یا کمتر باشد (و جمع آنها در طول سال از ۱۵ روز بیشتر نشود) براساس گواهی پزشک معالج قابل‌ قبول است.
همچنین اگر مدت گواهی استراحت پزشکی در یک نوبت بیشتر از ۷ روز و حداکثر تا ۶۰ روز باشد، اعتبار آن باید به تأیید پزشک معتمد و استراحت‌های بیش از ۶۰ روز در طول سال باید به تأیید شورای پزشکی برسد. که البته بنا به صلاحدید مسئول امور بیمه شدگان ممکن است استراحت کمتر از ۷ روز به پزشک معتمد نیز ارسال گردد.
نحوه محاسبه:
برای بیمه شدگانی که دارای همسر یا فرزند و یا والدین تحت تکفل هستند غرامت دستمزد ایام بیماری معادل سه چهارم و در سایر موارد معادل دو سوم آخرین مزد یا حقوق روزانه میباشد و برای مدت زمان بستری به میزان یک دوم آخرین مزد یا حقوق روزانه در نظر گرفته خواهد شد.
برای بیمه شدگانی که در اثر حادثه ناشی از کار نیاز به استراحت پزشکی دارند از اولین روز حادثه قابل پرداخت می باشد حتی اگر سابقه اندک باشد.

تنظیم لیست ماهانه:

پس از ارائه گواهی استراحت پزشکی و تایید آن توسط شعبه مربوطه برای تنظیم لیست بیمه می بایست فقط روزهای کارکرد را در ریز کارکرد شخص بیمه شده منظور نمائید. بعنوان مثال اگر بیمه شده ای در مهرماه ۱۰ روز استراحت پزشکی داشته باشد برای وی ۲۰ روز کارکرد منظور نمائید همچنین از طرف سازمان تامین اجتماعی ۱۰ روز سابقه برای وی منظور شده و مبلغی بعنوان غرامت دستمزد ایام بیماری به بیمه شده پرداخت خواهد شد.

در مثالهای زیر سعی شده است صورتهای مختلف استراحت پزشکی و نحوه تنظیم ریز کارکرد و لیست ماهانه شرح داده شود:

۱- اگر بیمه شده ای از تاریخ ۱۳۹۴/۰۸/۰۵ تا ۱۳۹۴/۰۸/۱۸ بمدت ۱۴ روز استراحت پزشکی داشته باشد، در لیست آبان ماه (برج ۸) برای وی ۱۶ روز کارکرد منظور نموده و لیست ماهانه را بر اساس آن تنظیم نمائید.

۲- اگر بیمه شده ای از تاریخ ۱۳۹۴/۰۸/۲۵ تا تاریخ ۱۳۹۴/۰۹/۳۰ بمدت ۳۶ روز استراحت پزشکی داشته باشد، در لیست آبان ماه برای وی ۲۴ روز کارکرد و در لیست آذرماه برای وی کارکرد در نظر گرفته نخواهد شد و ریز کارکرد و دستمزد روزانه را صفر وارد نمائید.

*توجه: هرگاه بیمه شده ای یکماه بطور کامل استراحت پزشکی داشته باشد، نام وی در لیست درج می گردد ولی روزهای کارکرد در لیست آن ماه صفر منظور می گردد.

*در مورد مرخصی زایمان (با توجه به اینکه مدت آن ۶ ماه می باشد) نیز به همین صورت عمل می شود: هرگاه بیمه شده زن دارای مرخصی زایمان باشد (بعنوان مثال: از تاریخ ۱۳۹۴/۰۱/۲۵ تا ۱۳۹۴/۰۷/۲۴) آنگاه برای فروردین ماه فقط روزهای کارکرد (۲۴ روز) درج می گردد و در ماههای بعد (برج ۲و۳و۴و۵و۶) نام وی در لیست درج شده ولی کارکرد صفر منظور می شود تا زمانیکه بیمه شده شروع به کار نماید که در اینصورت مجددا روزهای کارکرد (۶ روز در مهرماه) در لیست منظور خواهد شد.
*تذکر: به منظور برخورداری از مزایای سازمان تامین اجتماعی هیچگاه برای بیمه شده ای که دارای استراحت پزشکی می باشد ترک کار نزنید.