آخرین مطالب

کمک هزینه کفن و دفن

 

mohasebe

yadavari2

کمک هزینه کفن و دفن:

یکی از انواع حمایت های سازمان تامین اجتماعی پرداخت کمک هزینه کفن و دفن به خانواده بیمه شدگان متوفی است. هدف از پرداخت این کمک هزینه، جبران قسمتی از هزینه هایی است که بازماندگان افراد مشمول قانون تامین اجتماعی برای دفن و کفن آنان متقبل می شوند.

بر اساس بند 18 ماده 2 قانون تامین اجتماعی کمک هزینه کفن و دفن مبلغ مقطوعی است که برای تامین هزینه های مربوط به کفن و دفن بیمه شده، در مواردی که خانواده او این امر را به عهده می گیرند به بازماندگان وی پرداخت می شود.

شرایط پرداخت کمک هزینه کفن و دفن:

کمک هزینه کفن و دفن بعنوان یکی از حمایتهای موضوع قانون تامین اجتماعی، علاوه بر بازماندگان بیمه شدگان اجباری و اختیاری، به بازماندگان بازنشستگان، از کارافتادگان کلی و مقرری بگیران بیمه بیکاری متوفی نیز پرداخت می شود.

برقرار بودن ارتباط بیمه شده با کارفرمای کارگاه مشمول قانون تامین اجتماعی، شرط اصلی پرداخت کمک هزینه کفن و دفن به بازماندگان بیمه شده متوفی است و به این ترتیب افرادی که قبل از فوت فاقد ارتباط بیمه ای با سازمان تامین اجتماعی باشند، مشمول دریافت این کمک هزینه نیستند، اما بیمه شدگانی که قبل از فوت به عللی مانند بیماری و یا بارداری بصورت موقت ارتباط کاری با کارفرما نداشته باشند، مشمول دریافت کمک هزینه کفن و دفن هستند.

با توجه به تسهیلاتی که از سوی سازمان تامین اجتماعی فراهم گردیده، کمک هزینه مذکور بابت فوت همسر بیمه شدگان و مستمری بگیران نیز در صورت احراز شرایط قانونی پرداخت می گردد.

کمک هزینه کفن و دفن به چه کسانی پرداخت می شود؟

کمک هزینه کفن و دفن به همسر بیمه شده یا مستمری بگیر متوفی، فرزند، پدر و یا مادر وی پرداخت می شود.

این کمک هزینه پس از انجام مراحل کفن و دفن بیمه شده متوفی و با ارائه اسناد و مدارک مربوط، از سوی شعب سازمان تامین اجتماعی قابل پرداخت است.

میزان کمک هزینه کفن و دفن:

میزان کمک هزینه کفن و دفن، مقطوع است و بدون توجه به هزینه های پرداخت شده از سوی بازماندگان متوفی، به آنان پرداخت می شود.

قانون تامین اجتماعی در مورد میزان کمک هزینه کفن و دفن، سکوت کرده است. ابهام قانونی موجود سبب شده بود که تا اواخر سال 1366، مبلغ ناچیزی بعنوان هزینه کفن و دفن به بازماندگان متوفی پرداخت شود، اما از آن تاریخ به بعد میزان کمک هزینه کفن و دفن شناور بوده و در سالهای مختلف تغییر کرده است و در حال حاضر معادل حداقل دستمزد مشمول کسر حق بیمه زمان فوت می باشد.

مدارک مورد نیاز:


برای دریافت کمک هزینه کفن و دفن مشمولان قانون تامین اجتماعی، ارائه مدارک زیر به شعب تامین اجتماعی ضروری است:
  • گواهی فوت بیمه شده یا مستمری بگیر

  • دفترچه درمانی متوفی