آخرین مطالب

کمک هزینه بارداری

 

mohasebe

yadavari2

کمک هزینه بارداری:

 • شرایط لازم برای دریافت کمک هزینه بارداری

 • روش محاسبه میزان کمک هزینه بارداری


به بیمه شده زن در مدت استراحت ایام بارداری ،در صورتی که حائز شرایط قانونی لازم باشد، کمک هزینه بارداری تعلق می گیرد.

شرایط لازم برای دریافت کمک هزینه بارداری:

کمک هزینه بارداری در صورتی به بیمه شدگان زن پرداخت می شود که دارای شرایط زیر باشند:

 • ظرف یک سال پیش از زایمان، حق بیمه 60 روز کار را به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت کرده باشند.

 • در مدت استراحت مشغول کار نبوده، مزد یا حقوق دریافت نکرده باشند.

 • در تاریخ اعلام بیماری ، مشغول به کار بوده و یا در مرخصی استحقاقی باشند.

 • زایمان مربوط به فرزند چهارم به بعد نباشد مگر اینکه فرزندان قبلی فوت شده باشند.

 • در دوره استراحت مزدی برای وی مطرح باشد.


روش محاسبه میزان کمک هزینه بارداری:

میزان کمک هزینه بارداری، معادل دو سوم آخرین مزد یا حقوق بیمه شده با در نظر گرفتن روزهای استراحت است که بدون کسر 3 روز اول پرداخت می شود. نحوه محاسبه آخرین مزد یا حقوق بیمه شده به این ترتیب است که کل مبالغ مشمول کسر حق بیمه که بیمه شده در آخرین 90 روز قبل از استراحت دریافت کرده است ، با هم جمع می شود و بر تعداد روزهای کارکرد بیمه شده در این مدت تقسیم می شود.

کمک هزینه بارداری از اولین روز شروع استراحت، محاسبه و پرداخت می شود. مدت مرخصی زایمان برای مادرانی که فرزاندانشان را از شیر خود تغذیه می کنند، 6 ماه است که 3 ماه آن می بایست بعد از دوران زایمان باشد.
براساس مصوبه مورخ 86/4/13 مجلس شورای اسلامی مدت استراحت دوران بارداری ، زایمان و شیر دهی (موضوع ماده 3 قانون ترویج تغذیه با شیر مادر) از 4 ماه به 6ماه افزایش یافته است. مدت مرخصی زایمان برای وضع حمل های دوقلو 6ماه و برای زایمان های سه قلو یا بیشتر یک سال خواهد بود. چنانچه بیمه شده زن درطول دوره بارداری به عوارضی دچارشود که سلامتی مادر و فرزند را تهدید نماید و طبق نظر پزشک معالج و تائید شورای پزشکی سازمان نیاز به استراحت پزشکی داشته باشد، غرامت دستمزد این ایام پرداخت خواهد شد.

مدارک لازم برای دریافت کمک هزینه بارداری و غرامت دستمزد ایام بارداری:

 • دفترچه درمانی

 • گواهی پزشک معالج

 • تاییدیه مراجع پزشکی ذیربط (حسب مورد)


چند نکته مهم:

 • مدت دریافت غرامت دستمزد ایام بارداری، جزو سوابق بیمه ای بیمه شدگان زن محسوب می شود.

 • چنانچه بیمه شده زن شاغل به استناد گواهی پزشک معالج قبل از تاریخ زایمان به دلیل استعلاجی (غیر از مسأله بارداری) نیاز به استراحت پزشکی داشته باشد، مدت مرخصی استعلاجی از 6ماه استراحت زایمان آنان کسر نخواهد شد و مطابق ضوابط و پس از تأیید مرجع پزشکی ذیربط ایام بیماری قابل پرداخت خواهد بود.