آخرین مطالب
خانه / قوانین و مقررات سازمان تامین اجتماعی / موارد شمول و عدم شمول کسر حق بیمه

موارد شمول و عدم شمول کسر حق بیمه

 

mohasebe

yadavari2

موارد شمول و عدم شمول کسر حق بیمه پرداختیها به کارکنان شاغل:

مزایایی که مشمول کسر حق بیمه نیست به شرح زیر است:

  • بازخرید ایام مرخصی؛

  • کمک هزینه اولاد (حداکثر برای دو فرزند و معادل سه برابر حداقل دستمزد سنواتی روزانه برای هر فرزند درماه)؛

  • هزینه سفر و فوق العاده ماموریت؛

  • عیدی؛

  • مابه التفاوت کمک هزینه مسکن و خوار و بار در ایام بیماری؛

  • حق شیر؛

  • پاداش نهضت سوادآموزی؛

  • حق التضمین (کسر صندوق)؛

  • خسارت اخراج و مزایای پایان کار؛

  • حق همسر (در اجرای قانون نظام هماهنگ پرداخت و برای کارکنان دولت که مشمول قانون تامین اجتماعی هستند)


مزایایی که مشمول کسر حق بیمه هستند:

به جز موارد یاد شده فوق، تمام مزایای نقدی تحت هر عنوان که به بیمه شدگان پرداخت می شود (اعم از مزد، حقوق، کارمزد، کارآموزی و ...) مشمول کسر حق بیمه خواهد بود.

حداکثر حقوق و مزایای مشمول کسر حق بیمه، هر سال از طرف مراجع ذی ربط اعلام می شود و مازاد بر آن مشمول کسر حق بیمه نیست.