آخرین مطالب
خانه / قوانین و مقررات سازمان تامین اجتماعی / مقررات بیمه ای مربوط به نقل و انتقال کارگاه ها

مقررات بیمه ای مربوط به نقل و انتقال کارگاه ها

 

mohasebe

yadavari2

مقررات بیمه ای مربوط به نقل و انتقال کارگاه ها :

هنگام نقل و انتقال عین یا منافع موسسات و کارگاه های مشمول قانون تامین اجتماعی، انتقال گیرنده باید گواهی تامین اجتماعی را مبنی بر نداشتن بدهی (بابت حق بیمه و متفرعات آن) مطالبه نماید.

  1. در صورت عدم دریافت گواهی مذکور، انتقال دهنده و انتقال گیرنده در خصوص پرداخت مطالبات سازمان مسئولیت تضامنی خواهند داشت.

  2. در صورتی که معامله بدون اخذ مفاصا حساب از تامین اجتماعی انجام گیرد، انتقال دهنده و انتقال گیرنده برای پرداخت مطالبات سازمان، دارای مسئولیت تضامنی خواهند بود.

  3. در هنگام اجاره کارگاه می بایستی یک نسخه از اجاره نامه به شعبه ارسال شود تا در پرونده مطالباتی کارگاه ضبط شده و مطالبات سازمان در مدت اجاره از مستاجر کارگاه پیگیری گردد.

  4. در صورتی که بنا به اعلام سازمان تامین اجتماعی، انتقال دهنده بدهی داشته باشد و به آن معترض باشد، می تواند با پرداخت بدهی خود بصورت سپرده نسبت به انتقال سند اقدام نماید. در این صورت حق اعتراض او به میزان بدهی اعلام شده بر اساس ضوابط به قوت خود باقی خواهد بود.

  5. دفاتر اسناد رسمی باید در موقع تنظیم سند، درباره بدهی انتقال دهنده از شعبه تامین اجتماعی استعلام نمایند.

  6. در صورتی که ظرف مدت 15 روز از تاریخ ثبت برگ استعلام در دفتر شعبه پاسخی ارائه نشود، دفترخانه می تواند معامله را بدون مفاصا حساب ثبت نماید.


 

(نقل و انتقال کارگاه ها)