آخرین مطالب
خانه / قوانین و مقررات سازمان تامین اجتماعی / نحوه ارسال لیست بیمه تامین اجتماعی

نحوه ارسال لیست بیمه تامین اجتماعی

 

mohasebe

yadavari2

خلاصه ای از آیین نامه طرز تنظیم و ارسال لیست مزد و حقوق ماهانه:

  • نحوه ارسال لیست بیمه تامین اجتماعی


1) کارگاه های مشمول قانون تامین اجتماعی، حداکثر ظرف 15 روز از تاریخ تاسیس و شمول، باید به شعبه تامین اجتماعی واقع در حوزه عمل کارگاه مراجعه کنند و با استفاده از فرم هایی که در اختیار آنان قرار می گیرد، مشخصات کارگاه و کارگران خود را تکمیل نموده و به شعبه ارائه نمایند.

2) کارگاه هایی که کارگر جدید استخدام می کنند صرفنظر از ساعات کار کارگر باید حداکثر ظرف 15 روز از تاریخ استخدام کارگر جدید، برای نامنویسی و دریافت شماره بیمه انفرادی او اقدام کنند.

3)کارفرمایان باید برای تمامی کارگران و کارکنان خود که مشمول قانون تامین اجتماعی باشند، لیست مزد و حقوق و مزایای آنان را با مشخصات زیر به شعبه تامین اجتماعی ارسال نمایند:

  • نام و نام خانوادگی کارفرما(با مشخصات شرکت و نام و نام خانوادگی مدیرعامل شرکت).

  • شماره اختصاصی کارگاه که از طرف شعبه به کارفرما اعلام شده است.

  • نام و نشانی دقیق کارگاه (یا کارگاه ها).

  • نام ماه و تعیین روزهایی که صورت مزد و حقوق برای آن مدت تهیه شده است.

  • شماره ردیف، نام و نام خانوادگی بیمه شده طبق شناسنامه، کدملی و شماره اختصاصی بیمه شده که از طرف شعبه اعلام شده است.

  • مبلغ حق بیمه سهم بیمه شده.

  • جمع مبلغ حق بیمه سهم بیمه شده و سهم کارفرما. نحوه ارسال لیست بیمه


4) مهلت تحویل لیست حقوق و دستمزد مربوط به هر ماه، تا آخرین روز ماه بعد است.

5) اگر بیمه شده ای بر اثر بیماری نتواند در محل کار حضور یابد، کارفرما باید ایام بیماری را با ذکر تاریخ در ستون ملاحظات لیست حقوق و دستمزد توضیح دهد.

6) اگر بیمه شده ای ترک خدمت کرده یا خدمت او پایان یافته باشد، کارفرما باید موضوع را در ستون مربوط به ترک کار در لیست حقوق و دستمزد درج نماید.

7) اگر بیمه شده مجددا شروع بکار نماید کارفرما می بایستی شروع بکار آن را در ستون مربوطه در لیست حقوق و دستمزد درج نماید.

 

(نحوه ارسال لیست بیمه تامین اجتماعی)