آخرین مطالب

معاینات بدو استخدام

 

mohasebe

yadavari2

معاینات بدو استخدام:

طبق ماده 90 قانون تامین اجتماعی، از جمله وظایف کارفرمایان قبل از به کارگیری افراد انجام معاینات بدو استخدام می باشد:

نظر به اینکه آگاهی از وضعیت جسمی و روحی پرسنل در انتخاب شغل مناسب نقش اساسی داشته و عدم تناسب شغل با وضعیت و توانائی افراد ممکن است منجر به حوادث ناشی از کار و یا تشدید بیماری گردد لذا در اجرای ماده 90 قانون تأمین اجتماعی خواهشمند است قبل از به کار گماردن پرسنل نسبت به انجام معاینات پزشکی از طریق مراکز مجاز اقدام و نتیجه معاینات جهت درج در پرونده بیمه شده همراه با اولین لیست به این شعبه تحویل و رسید دریافت نمائید. بدیهی است در صورت عدم انجام معاینات چنانچه افراد به کار گرفته شده ازکارافتاده و یا بیماری آنان تشدید شود و یا فوت نمایند و این موضوع حسب نظریه اعلامی از سوی مدیریت درمان تأمین اجتماعی استان ناشی از عدم تناسب شغل وی با وضعیت جسمی و روحی تشخیص داده شود صندوق تأمین اجتماعی به تکالیف خود در قبال بیمه شده عمل نموده و حسب مقررات مربوط نسبت به وصول خسارات ناشی از پرداخت مستمری ها و سایر حمایت ها از کارفرما اقدام می نماید.

بیماری : وضع غیر عادی جسمی یا روحی است که انجام خدمات درمانی را ایجاب می کند یا موجب عدم توانائی موقت اشتغال بکار یا اینکه موجب هر دو در آن واحد می گردد.

از کار افتادگی کلی: عبارتست از کاهش قدرت کار بیمه شده به نحوی که نتواند با اشتغال به کار سابق یا کار دیگری بیش از یک سوم از درآمد قبلی خود را بدست آورد.(درجه کاهش قدرت کار بیمه شده 66% و بیشتر)

از کار افتادگی جزئی: عبارتست از کاهش قدرت کار بیمه شده به نحوی که با اشتغال به کار سابق یا کار دیگر فقط  قسمتی از درآمد قبلی خود را بدست آورد. (میزان کاهش قدرت کار بیمه شده بین 33 تا 66% و به علت حادثه­ ی ناشی ازکار باشد)