آخرین مطالب
خانه / قوانین و مقررات سازمان تامین اجتماعی / بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد

بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد

 

mohasebe

yadavari2

بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد:

صاحبان حرف و مشاغل آزاد به افرادی اطلاق میشود که برای انجام حرفه و شغل مورد نظر با داشتن کارگر (کارفرما) یا خود به تنهایی (خویش فرما) باستناد مجوز اشتغال صادره از سوی مراجع ذیصلاح (یا به تشخیص سازمان تامین اجتماعی) به کار اشتغال داشته و مشمول مقررات حمایتی خاصی نباشند. صاحبان کلیه مشاغل می توانند با تکمیل فرم درخواست و انعقاد قرارداد و پرداخت حق بیمه مقرر، مشمول مقررات این نوع بیمه قرار گیرند.

حمایت ها و نرخهای پرداخت حق بیمه :
متقاضیان می توانند با پرداخت حق بیمه مقرر از حمایت های مندرج در قانون تامین اجتماعی مصوب تیرماه 1354 و تغییرات بعدی آن به شرح ذیل برخوردار گردند.

الف) بیمه بازنشستگی و فوت بعد از بازنشستگی با نرخ 14% (12%سهم بیمه شده +2%سهم دولت)

ب) بیمه بازنشستگی و فوت قبل و بعد از بازنشستگی با نرخ 16% (14% سهم بیمه شده +2% سهم دولت)

ج ) بیمه بازنشستگی و از کارافتادگی و فوت با نرخ20 %(18% سهم بیمه شده +2% سهم دولت)

 متقاضیان می توانند علاوه بر پرداخت حق بیمه با نرخهای تعیین شده در بندهای ((الف ))، ((ب  )) و (( ج)) درزمان بیمه پردازی و دریافت مستمری با پرداخت حق سرانه درمان مصوب هر سال طبق مقررات مربوطه از خدمات درمانی سازمان برخوردار شوند.

درخواست کلیه متقاضیان حمایت های بند (( ج)) و نیز درخواست آن گروه از متقاضیان بند" ب" که فاقد 10 سال سابقه پرداخت حق بیمه هستند در صورتی پذیرفته می شود که از سوی پزشک معتمد سازمان از کار افتاده کلی شناخته نشوند.

شرایط سن و سابقه:
  • پذیرش درخواست متقاضیان مرد و زن که فاقد سابقه پرداخت حق بیمه می باشند موکول به آن است که سن مردان از 50 سال و سن زنان از 45 سال تمام بیشتر نباشد.

  • افرادی که سن آنان بالاتر از سنین مذکور است و دارای سابقه پرداخت حق بیمه قبلی می باشند به ازاء نصف مدت سابقه به سقف سنی مجاز آنها اضافه و در صورت احراز شرط سنی درخواست آنان پذیرفته می شود.

  • درخواست متقاضیانی که دارای حداقل 10 سال سابقه پرداخت حق بیمه می باشند بدون شرط سنی پذیرفته می شود.


سایر موارد:
بیمه شدگان صاحبان حرف و مشاغل آزاد مکلفند پس از شروع بیمه، حق بیمه کامل هر ماه و حق سرانه درمان مربوطه را حداکثر تا آخرین روز دو ماه بعد پرداخت نمایند.

چنانچه بین آخرین ماه پرداخت حق بیمه تا پرداخت مجدد حق بیمه بعدی، بیش از سه ماه فاصله ایجاد شود موضوع قرارداد منعقده از تاریخ قطع پرداخت ملغی محسوب میگردد.

 

(بیمه مشاغل آزاد)