آخرین مطالب

مستمری بازماندگان

 

mohasebe

yadavari2

مستمری بازماندگان:

 • شرایط پرداخت مستمری به بازماندگان

 • مستمری بازماندگان به چه کسانی پرداخت می شود؟

 • مراحل برقراری مستمری بازماندگان


در جهان امروز، نظام های بیمه اجتماعی با دریافت حق بیمه از شاغلان عرصه های کار و تولید و خدمت، حمایت از خانواده آنان پس از فوت سرپرست خانواده را برعهده می گیرند. پرداخت مستمری بازماندگان یکی از انواع خدمات و حمایت های سازمان تامین اجتماعی است و در صورت فوت بیمه شده و یا مستمری بگیر تحت پوشش تامین اجتماعی، بازماندگان واجد شرایط وی، ضمن برخورداری از خدمات درمانی، از این سازمان مستمری ماهانه دریافت می کنند.

شرایط پرداخت مستمری به بازماندگان:

چتر حمایتی تامین اجتماعی از هنگام پرداخت اولین حق بیمه، بر سر بیمه شده و خانواده تحت تکفل وی گسترده می شود. در صورت تداوم پرداخت حق بیمه، این پوشش حمایتی تا پایان حیات بیمه شده ادامه می یابد و پس از فوت بیمه شده نیز خانواده او از خدمات حمایتی ویژه ای برخوردار می شوند.

با فوت مستمری بگیر بازنشسته و از کارافتاده کلی تحت پوشش تامین اجتماعی، خانواده و بازماندگان وی با احراز شرایط پیش بینی شده در قانون تحت حمایت قرار می گیرند. بازماندگان بیمه شده ای که بر اثر حادثه ناشی از کار و یا بیماری های حرفه ای فوت می کند نیز به همین ترتیب از حمایت سازمان تامین اجتماعی برخوردار می شوند، اما اگر فوت بیمه شده شاغل، ناشی از حوادث و بیماری های عادی باشد، حمایت از بازماندگان وی تابع شرایط خاصی خواهد بود.

برخی از این شرایط عبارتند از:

 • بیمه شده فوت شده ای که در 10 سال آخر حیات خود حداقل حق بیمه یک سال را پرداخت کرده باشد، مشروط به آنکه 90 روز حق بیمه در آخرین سال حیات او پرداخت شده باشد، بازماندگانش مشمول دریافت مستمری می شوند.

 • در صورت عدم احراز شرایط فوق: 1. در صورتی که بیمه شده متوفی بیش از 20 سال سابقه پرداخت حق بیمه داشته باشد، بازماندگانش مشمول دریافت مستمری قرار می گیرند.

 2. در صورتی که سابقه پرداخت حق بیمه بین 10 تا 20 سال باشد، مستمری به نسبت سنوات پرداخت حق بیمه به بازماندگان بیمه شده متوفی پرداخت می شود.

 3. در صورتی که سابقه پرداخت حق بیمه 1 تا 10 سال باشد و فوت بیمه شده بعد از 86/11/20 رخ داده باشد بازماندگان واجد شرایط وی مشمول دریافت غرامت مقطوع فوت خواهند بود.


مستمری بازماندگان به چه کسانی پرداخت می شود؟

 • همسر بیمه شده متوفی تا زمانی که ازدواج دائم نکرده باشد.

 • فرزندان ذکور متوفی در صورتی که سن آنان کمتر از 18 سال بوده یا منحصرا به تحصیل اشتغال داشته و یا به علت بیماری یا نقص عضو طبق نظر کمیسیون های پزشکی مربوطه از کار افتاده باشند. فرزندان اناث نیز تا تاریخ ازدواج و یا اشتغال به کار.

 • پدر و مادر متوفی در صورتی که تحت تکفل وی بوده باشند و سن پدر بیش از 60 سال و سن مادر بیش از 55 سال باشد و یا به تشخیص کمیسیون پزشکی از کار افتاده بوده و در هر حال از سازمان مستمری دریافت ننمایند.


آیا به بازماندگان زنان بیمه شده و مستمری بگیر هم مستمری پرداخت می شود؟

در صورت فوت زنان بیمه شده یا مستمری بگیر تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی، بازماندگان آنان در صورت داشتن شرایط زیر می توانند مستمری بازماندگان دریافت کنند:

 • شوهر بیمه شده یا مستمری بگیر زن، در صورتی که تحت تکفل متوفی و سن او از 60 سال بیشتر باشد یا طبق نظر کمیسیون پزشکی از کار افتاده باشد و در هر حال از سازمان مستمری دریافت ننماید.

 • فرزندان متوفی در صورتی که واجد شرایط مذکور در بند یک باشد.

 • پدر و مادر متوفی در صورتی که سن پدر از 60 سال و سن مادر از 55 سال بیشتر باشد و یا طبق نظر کمیسیون پزشکی از کار افتاده باشند و در هر حال از سازمان مستمری دریافت ننمایند.


سهم بازماندگان متوفی از مستمری چگونه محاسبه می شود؟

مستمری بیمه شده و یا مستمری بگیر فوت شده به ترتیب زیر به بازماندگان او پرداخت می شود:

 • سهم همسر متوفی معادل 50 درصد کل مستمری استحقاقی بیمه شده است و چنانچه بیمه شده متوفی یا مستمری بگیر متوفی دارای چند همسر دائم باشد، 50 درصد مستمری سهم همسر به تساوی بین ایشان تقسیم خواهد شد.

 • سهم هر فرزند متوفی معادل 25 درصد مستمری استحقاقی است و در صورتی که فرزندان، هم پدر و هم مادر را از دست داده باشند، سهم آنان دو برابر این میزان خواهد بود.

 • سهم هر یک از پدر و مادر متوفی معادل 20 درصد مستمری استحقاقی خواهد بود.


فراموش نکنید!

 • مجموع مستمری بازماندگان متوفی نباید از میزان مستمری استحقاقی تجاوز کند.

 • هرگاه مجموع مستمری از این میزان تجاوز کند، سهم هر یک از مستمری بگیران به نسبت تقلیل داده می شود و در این صورت اگر یکی از آنان فوت شود یا شرایط دریافت مستمری را از دست دهد، سهم بقیه بازماندگان به نسبت مشخص شده افزایش می یابد.

 • مستمری استحقاقی متوفی، مستمری حین فوت او است. در مورد بیمه شدگانی که بر اثر هر نوع حادثه یا بیماری فوت شوند مستمری استحقاقی آنان معادل مستمری خواهد بود که برای بیمه شده از کار افتاده کلی برقرار می شود.

 • حمایت های قانونی سازمان تامین اجتماعی برای بازماندگان تنها منحصر به مستمری ماهانه نیست. برخورداری از خدمات بهداشتی و درمانی، دریافت بن (کالابرگ) کمک هزینه مسکن، کمک هزینه همسران متکفل فرزند، کمک هزینه اولاد و عیدی از دیگر خدماتی است که به بازماندگان بیمه شدگان و مستمری بگیران فوت شده ارائه می شود.

 • مستمری همسران بیمه شدگان متوفی در صورت ازدواج دائم آنان قطع می شود. در صورت فوت شوهر دوم و عدم دریافت مستمری از جانب وی مستمری قبلی آنان مجددا برقرار می شود.


مراحل برقراری مستمری بازماندگان:

پس از فوت بیمه شده و یا مستمری بگیر تامین اجتماعی، بازماندگان واجد شرایط وی برای برقراری مستمری بازماندگان باید به آخرین شعبه دریافت کننده حق بیمه یا آخرین شعبه پرداخت کننده مستمری مراجعه و با اعلام فوت وی، درخواست برقراری مستمری کنند.

برخی از مدارک مورد نیاز به هنگام مراجعه به شعبه تامین اجتماعی برای درخواست برقراری مستمری بازماندگان عبارتند از:

 • گواهی فوت بیمه شده یا مستمری بگیر که از سوی سازمان ثبت احوال صادر می شود.

 • اصل و فتوکپی شناسنامه متوفی و بازماندگان واجد شرایط بهمراه کد ملی آنان.

 • اصل و تصویر عقدنامه همسر بیمه شده یا مستمری بگیر متوفی.

 • گواهی تحصیلی برای فرزندان پسر که بیش از 18 سال سن دارند.

 • صورتجلسه کمیسیون پزشکی در مورد از کار افتادگی فرزندان پسر که بیش از 18 سال سن دارند و به تحصیل اشتغال ندارند.

 • مدارک کفالت پدر و مادر.

 • ضمنا در صورتی که فوت بیمه شده به علت حادثه ناشی از کار باشد تایید مراتب توسط واحد اجرایی طبق ضوابط مقرر الزامی است.