آخرین مطالب

مستمری از کار افتادگی

 

mohasebe

yadavari2

مستمری از کار افتادگی:

 • از کار افتادگی بیمه شده را چه مرجعی تایید می کند؟

 • شرایط دریافت مستمری از کار افتادگی

 • میزان مستمری از کار افتادگی چگونه محاسبه می شود؟

 • مدارک لازم جهت برقراری مستمری از کار افتادگی


حادثه خبر نمی کند، از راه می رسد و گرفتار می کند. این گرفتاری گاهی یک صدمه و آسیب جزئی است که با اقدامات درمانی برطرف می شود و گاهی چنان شدید است که توان فرد را برای ادامه کار و تلاش، به صورت جزئی و یا کامل از او سلب می کند.

حمایت مستمر از بیمه شدگانی که در معرض آسیب های جسمی و مالی قرار می گیرند، یکی از مهمترین کارکردهای نظام بیمه های اجتماعی است.

اگر بر اثر حادثه و یا بیماری، قدرت بیمه شده برای ادامه کار کاهش یابد، به نحوی که در شغل قبلی و یا شغل جدیدی که به مقتضای شرایط جدید جسمی به او واگذار می شود، نتواند درآمد قبلی خود را کسب کند، سازمان تامین اجتماعی وی را تحت پوشش حمایت های خود قرار می دهد. حمایت ها و خدمات این سازمان در مرحله اول متوجه بازگرداندن قدرت کار بیمه شده از طریق ارائه خدمات درمانی و توانبخشی است و اگر این اقدامات موثر واقع نشود، با برقراری مستمری از کار افتادگی، کاهش و یا قطع درآمد وی را جبران می کند.

از کار افتادگی بیمه شده را چه مرجعی تایید می کند؟

بیمه شده ای که طبق نظر پزشک معالج، توانایی خود برای کار را به صورت کامل و یا جزئی از دست بدهد، پس از مراجعه به شعب تامین اجتماعی به کمیسیون پزشکی معرفی می شود. این کمیسیون پس از معاینه بیمه شده و بررسی سوابق پزشکی وی، نسبت به صدور رای با تعیین درصد از کار افتادگی اقدام و مراتب به شعبه ذی ربط اعلام گردد تا در چارچوب مقررات در صورت احراز شرایط قانونی، حکم برقراری مستمری از کار افتادگی صادر گردد. اگر درصد از کار افتادگی بین 10 تا 33 درصد باشد و بیمه شده بر اثر حوادث ناشی از کار، دچار آسیب شده باشد، استحقاق دریافت غرامت مقطوع نقص عضو را خواهد داشت. اگر میزان کاهش توانایی انجام کار بیمه شده بر اساس نظر کمیسیون پزشکی بین 33 تا 66 درصد باشد، در صورتی که صدمه وارده به بیمه شده بر اثر حوادث ناشی از کار باشد، وی از کار افتاده جزئی شناخته می شود.

اگر بیمه شده طبق نظر کمیسیون پزشکی 66 درصد و بیشتر از توان خود برای کار را از دست داده باشد، چه این صدمه بر اثر حادثه ناشی از کار و بیماری حرفه ای باشد و چه بر اثر حوادث و بیماری های عادی، بیمه شده از کار افتاده کلی شناخته می شود.

آیا بیمه شده از کار افتاده برای دریافت مستمری باید شرایط خاصی داشته باشد؟

سازمان تامین اجتماعی تمامی بیمه شدگان تحت پوشش خود را به استثنای بیمه شدگان اختیاری بدون توجه به میزان سابقه پرداخت حق بیمه در مقابل حوادث ناشی از کار مورد حمایت قرار می دهد. اما چنانچه بیمه شده ای در اثر حوادث غیر ناشی از کار و یا بیماری های عادی آسیب دیده و توانایی خود را حسب نظر کمیسیون های پزشکی پیش بینی شده در قانون تامین اجتماعی به صورت کامل از دست بدهد در چارچوب قانون و یا احراز شرایط قانونی مورد حمایت قرار می گیرد. در این صورت مستمری، تنها به بیمه شده ای تعلق می گیرد که ظرف ده سال قبل از وقوع حادثه غیر ناشی از کار یا شروع بیماری منجر به از کار افتادگی کلی، حداقل دارای یک سال سابقه پرداخت حق بیمه نزد سازمان بوده و ظرف یک سال قبل از وقوع حادثه یا بیماری مورد بحث دارای 90 روز سابقه پرداخت حق بیمه باشد.

میزان مستمری از کار افتادگی چگونه محاسبه می شود؟

 • میزان مستمری از کار افتادگی کلی بیمه شدگان تامین اجتماعی با سابقه پرداخت حق بیمه و مزد یا حقوق بیمه شده ظرف 720 روز قبل از وقوع حادثه یا شروع بیماری بستگی مستقیم دارد.

 • میزان مستمری از کار افتادگی کلی بیمه شده از طریق ضرب کردن یک سی ام (1/30) مزد یا حقوق متوسط بیمه شده در سنوات پرداخت حق بیمه وی محاسبه می شود که در هر حال مستمری تعلق یافته به بیمه شده از کار افتاده کلی نباید کمتر از میزان حداقل مستمری در سال مورد نظر باشد.

 • میزان مستمری از کار افتادگی جزئی از طریق ضرب کردن درصد از کار افتادگی بیمه شده در مبلغ مستمری از کار افتادگی کلی استحقاقی وی محاسبه می شود.

 • میزان غرامت مقطوع نقص عضو نیز معادل 36 برابر مستمری از کار افتادگی کلی استحقاقی ضرب در درصد از کار افتادگی است. مبلغ غرامت مقطوع نقص عضو، به طور یکجا به بیمه شده پرداخت می شود.

 • در تمام این موارد مزد یا حقوق متوسط ماهانه بیمه شده از طریق فرمول جمع کل مزد یا حقوق بر مبنای کسر حق بیمه در 720 روز قبل از وقوع حادثه یا بیماری منجر به از کار افتادگی ضرب در 30 تقسیم بر روزهایی که بیمه شده در 720 روز قبل از وقوع حادثه یا بیماری کارکرد داشته است، محاسبه می شود.


به خاطر داشته باشید:

 • میزان مزد و حقوق مبنای کسر حق بیمه، ملاک اصلی در تعیین مبلغ ریالی بسیاری از حمایت های تامین اجتماعی و از جمله مستمری از کار افتادگی است. بنابراین بیمه شدگان باید در مورد درج مزد واقعی خود در لیست های حق بیمه و اظهار آن به بازرسان تامین اجتماعی حساس باشند.

 • در صورتی که وقوع حادثه ای که منجر به از کار افتادگی بیمه شده می شود، ناشی از عدم رعایت مقررات بهداشتی و مقررات حفاظت فنی از سوی کارفرما یا نمایندگان وی باشد و یا در صورتی که کار واگذار شده متناسب با قابلیت ها و استعدادهای جسمانی کارگر نباشد و این امر موجب از کار افتادگی بیمه شده شود، کارفرما مسئول پرداخت مستمری بیمه شده به سازمان تامین اجتماعی خواهد بود.

 • مستمری از کار افتادگی کلی در صورت از بین رفتن شرایط از کار افتادگی و به محض اشتغال مجدد مستمری بگیر قطع می شود.

 • مستمری بگیران از کار افتاده کلی همانند سایر بیمه شدگان و مستمری بگیران تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی از خدمات درمانی این سازمان برخوردار می باشند و از سوی سازمان به آنان مزایای جنبی نظیر حق سنوات، کمک هزینه عائله مندی و اولاد، کمک هزینه مسکن و ... پرداخت می شود.


مدارک لازم جهت برقراری مستمری از کارافتادگی:

بیمه شدگانی که طبق نظر پزشک معالج از کار افتاده جزئی یا کلی شناخته شوند و نظر پزشک معالج توسط کمیسیون پزشکی نیز تایید گردد باید جهت برقراری مستمری از کار افتادگی با در دست داشتن مدارک ذیل به شعبه مربوطه مراجعه نمایند:

 • نظریه کمیسیون پزشکی بدوی یا تجدید نظر.

 • تصویر شناسنامه بیمه شده و افراد تحت تکفل وی به همراه کد ملی.

 • تصویر سند ازدواج.