آخرین مطالب
خانه / قوانین و مقررات سازمان تامین اجتماعی / آشنایی با سازمان تامین اجتماعی

آشنایی با سازمان تامین اجتماعی

آرم تامین اجتماعی

سازمان تأمین اجتماعی یک سازمان بیمه‌گر اجتماعی است که مأموریت اصلی آن پوشش کارگران مزد و حقوق بگیر (به صورت اجباری) و صاحبان حرف و مشاغل آزاد (به صورت اختیاری) است.

تعهدات این سازمان برابر استانداردهای تعیین شده به وسیله سازمان بین‌المللی کار و سازمان بین‌المللی تأمین اجتماعی تنظیم شده و بالاترین حد این استانداردها را در بر می‌گیرد. چگونگی تحقق این تعهدات و ارایه خدمات به وسیله این سازمان را قانون معین کرده است.

 تعهدات و حمايت هاي سازمان :

بطور كلي تعهدات سازمان به بيمه شدگان به دو نوع مختلف تقسيم مي شود :
الف : تعهدات كوتاه مدت
ب : تعهدات بلندمدت


تعهدات كوتاه مدت :
مجموعه حمايت هايي كه از سوي سازمان درخصوص بيمه شدگان در قالب تعهدات كوتاه مدت صورت مي گيرد به شرح زیر مي باشد :

 1. حمايت هاي درماني در موارد بيماري ، بارداري، حوادث و...،

 2. غرامت دستمزد ايام بيماري

 3. غرامت دستمزد ايام بارداري

 4. هزينه سفر و اقامت بيمار و همراه

 5. پروتز و اورتز (تأمين هزينه وسايل كمك پزشكي )

 6. غرامت نقص عضو مقطوع

 7. كمك هزينه ازدواج

 8. هزينه كفن و دفن

 9. مقرري بيمه بيكاري


تعهدات بلندمدت:
مجموعه حمايت هايي كه از سوي سازمان درخصوص بيمه شدگان در قالب تعهدات بلندمدت صورت مي گيرد به شرح زیر مي باشد :

 1. مستمري بازنشستگي

 2. مستمري از كارافتادگي كلي

 3. مستمري از كارافتادگي جزيي

 4. مستمري بازماندگان

 5. مزاياي نقدي ، غيرنقدي و عيدي مستمري بگيران (كمك عائله مندي ، كمك هزينه اولاد ، عيدي)


منبع: سایت سازمان تامین اجتماعی