آخرین مطالب

حوادث ناشی از کار

 

mohasebe

yadavari2

مقررات و توصیه های مربوط به حوادث ناشی از کار:

حوادث ناشی از کار چیست؟:

حوادثی است که در حین انجام وظیفه و به سبب آن برای بیمه شده اتفاق می افتد. مقصود از حین انجام وظیفه تمام اوقاتی است که:

  • بیمه شده در کارگاه یا موسسات وابسته یا ساختمان ها و محوطه آن مشغول به کار باشد؛

  • بیمه شده به دستور کارفرما در خارج از کارگاه عهده دار انجام وظیفه و ماموریت باشد؛

  • حادثه در زمان عادی رفت و برگشت بیمه شده بین منزل و کارگاه اتفاق افتاده باشد؛

  • بیمه شده بابت معالجات درمانی و توانبخشی به درمانگاه یا بیمارستان مراجعه می نماید؛

  • حادثه در حین اقدام برای نجات سایر بیمه شدگان و مساعدت به آنان رخ می دهد؛


بر اساس این تعریف حوادثی که به یکی از صورت ها یا علل فوق رخ دهد، ناشی از کار محسوب می شود.

کارفرمایان در زمان وقوع حوادث ناشی از کار چه باید کنند؟

  • اقدامات اولیه را برای جلوگیری از تشدید اثرات حادثه انجام دهند (هزینه احتمالی این اقدامات را سازمان تامین اجتماعی می پردازد)

  • گزارش حادثه را حداکثر ظرف سه روز اداری به اطلاع شعبه تامین اجتماعی برسانند.


اگر در حادثه ناشی از کار، کارفرما مقصر باشد چه می شود؟

اگر ثابت شود که حادثه به دلیل عدم رعایت مقررات حفاظت فنی و بروز بیماری ناشی از عدم رعایت مقررات بهداشتی و احتیاط لازم از طرف کارفرما (یا نمایندگان کارفرما) بوده، سازمان تامین اجتماعی تعهدات خود را در قبال بیمه شده انجام می دهد، اما هزینه های مربوطه را برابر ماده 66 قانون تامین اجتماعی از کارفرما مطالبه خواهد کرد.

  • در حوادث ناشی از کار، تعهدات سازمان تامین اجتماعی (مانند برقراری مستمری های بازماندگان، از کار افتادگی کلی و جزئی، غرامت مقطوع نقص عضو و غرامت مقطوع فوت) مشروط به داشتن سابقه پرداخت حق بیمه نیست و بدون توجه به سوابق بیمه ای بیمه شده، مزایای قانونی ارائه می گردد.