آخرین مطالب
خانه / خدمات امداد بیمه / جزئیات حقوق و مزایای سال ۹۹

جزئیات حقوق و مزایای سال ۹۹

در نشست تعیین حداقل دستمزد سال ۱۳۹۹ کارگران ،میزان افزایش دستمزد «کارگران حداقلی بگیر» و «سایر سطوح مزدی» تعیین و تصویب شد و در نهایت اعضای جلسه درصد افزایش مزد کارگران حداقلی بگیر را ۲۱ درصد و درصد سایر سطوح مزدی را ۱۵ درصد معادل ۹۱ هزار تومان رقم ثابت در ماه تصویب کردند.با افزایش ۲۱ درصدی مزد کارگران حداقلی بگیر در سال ۹۹، دستمزد پایه کارگران به یک میلیون و ۸۳۵ هزار و ۴۲۷ تومان افزایش یافت.«جدول حداقل حقوق و دستمزد کارگران قانون کار در سال ۹۹»


* محاسبات بر مبنای ۳۰ روز انجام شده است.

اقلام حقوق                                                                                                  سال ۹۹ (بر مبنای تومان)


حداقل دستمزد ماهانه                                                                                            ۱.۸۳۵.۴۲۷


حق مسکن                                                                                                               ۱۰۰.۰۰۰


بن خواربار                                                                                                                 ۴۰۰.۰۰۰


حق سنوات                                                                                                              ۱۷۵.۰۰۰


حق اولاد                                                                                                                  ۱۸۳.۵۴۲


حداقل حقوق کارگران بدون فرزند (با حداقل یکسال سابقه کار)                            ۲.۵۱۰.۴۲۷


حداقل حقوق با یک فرزند                                                                                      ۲.۶۹۳.۹۶۹


حداقل حقوق با دو فرزند                                                                                       ۲.۸۷۷.۵۱۱


جدول ریز حقوق و دستمزد ۹۹ قانون کار


ردیف                                   عنوان                                                                 مبلغ (بر مبنای ریال)            

۱                            مزد ۹۹ قانون کار (روزانه)                                                      ۶۱۱,۸۰۹                               

۲                           حقوق ۹۹ قانون کار (ماهانه)                                                ۱۸,۳۵۴,۲۷۰                         

۳               نرح افزایش سایر سطوح مزدی ۹۹ قانون کار                                       ۳۰۳۳۸                               

۴                            بن کارگری۹۹ قانون کار                                                         ۴,۰۰۰,۰۰۰                          

۵                           حق مسکن ۹۹ قانون کار                                                        ۱,۰۰۰,۰۰۰                            

۶    حق اولاد یا عائله مندی برای ۱ فرزند (معادل ۳ روز حداقل مزد ۹۹)              ۱,۸۳۵,۴۲۷                           

۷     حق اولاد یا عائله مندی برای ۲ فرزند (معادل ۶ روز حداقل مزد ۹۹)             ۳,۶۷۰,۸۵۴                           

۸     حق اولاد یا عائله مندی برای ۳ فرزند (معادل ۹ روز حداقل مزد ۹۹)             ۵,۵۰۶,۲۸۱                           

۹                           مزد هر ساعت کار عادی                                                           ۸۳,۴۶۶                             

۱۰                       پایه سنوات ۹۹ برای هر روز                                                        ۵۸,۳۳۳                            

۱۱                              عیدی سال ۹۹                                                                ۳۶,۷۰۸,۵۴۰                              

۱۲                              سنوات سال ۹۹                                                              ۱۸,۳۵۴,۲۷۰                            

۱۳            فوق العاده هر ساعت اضافه کاری  ۹۹                                                ۱۱۶,۸۵۳                            

۱۴            فوق العاده هر ساعت شب کاری  ۹۹                                                   ۲۹,۲۱۳                             

۱۵            فوق العاده هر ساعت جمعه کاری ۹۹                                                  ۳۳,۳۸۷                             

۱۶    فوق العاده نوبت کاری صبح-عصر-شب ۹۹ معادل ۱۵ درصد حقوق ۹۹      ۲,۷۵۳,۱۴۱                               

۱۷    فوق العاده نوبت کاری صبح-عصر ۹۹ معادل ۱۰ درصد حقوق ۹۹              ۱,۸۳۵,۴۲۷                                 

۱۸   فوق العاده نوبت کاری صبح-شب و یا عصر - شب۹۹ معادل ۲۲.۵ درصد حقوق ۹۹      ۴,۱۲۹,۷۱۱              


پایه سنوات به چه کارگرانی تعلق می‌گیرد؟


بر اساس بخشنامه اسفندماه ۹۱ وزارت کار، تمام کارکنان که دارای یک سال سابقه کار شده و یا یک سال از دریافت آخرین پایه سنوات آنها در همان کارگاه گذشته باشد، مشمول دریافت «پایه سنوات» هستند که این مبلغ باید بر روی مزد مبنای کارگران لحاظ شود تا به تناسب در اضافه کار، عیدی و حق سنوات نیروی کار مورد محاسبه قرار گیرد. بنابراین «پایه سنوات» نباید به عنوان یک ردیف جداگانه محاسبه شود.


بنابراین کارگرانی که در کارگاه جاری حداقل یک سال یا بیشتر سابقه کار دارند مشمول «پایه سنوات» خواهند شد. «پایه سنوات» در کارگاه‌هایی که طرح طبقه بندی مشاغل ندارند روزانه ۵ هزار و ۸۳۳ تومان (ماهیانه ۱۷۴ هزار و ۹۹۰ تومان) است؛ اما در کارگاه‌های دارای طرح طبقه بندی مشاغل این نرخ در گروه‌های شغلی بیست گانه مطابق با جدول زیر متغیر خواهد بود.


به این ترتیب با توجه به اینکه در طرح طبقه بندی مشاغل، بیست گروه شغلی تعریف شده، این پایه سنوات برای گروه شغلی دو تا یازدهم به ازای هر گروه روزانه ۲۰ تومان اضافه خواهد شد.


به این معنا که پایه سنوات ۵۸۳۳۳ تومانی روزانه برای کارگران گروه شغلی یک (۱۷۴ هزار و ۹۹۰ تومان)، برای کارگران گروه شغلی دوم روزانه ۵ هزار و ۸۵۳ تومان (ماهیانه ۱۷۵ هزار و ۵۹۰ تومان) محاسبه خواهد شد که در گروه شغلی یازدهم نیز این میزان به روزانه ۶ هزار و ۳۳ تومان (ماهیانه ۱۸۰ هزار و ۹۹۰ تومان) می‌رسد.


همچنین پایه سنوات کارگران گروه‌های شغلی دوازدهم تا بیستم به ازای هر گروه روزانه ۴۰ تومان افزوده می‌شود. به این ترتیب پایه سنوات کارگران گروه شغلی دوازدهم روزانه ۶ هزار و ۷۳ تومان (۱۸۲ هزار و ۱۹۰ تومان ماهیانه) و پایه سنوات کارگران گروه شغلی بیستم روزانه ۶ هزار و ۳۹۳ تومان (ماهیانه ۱۹۱ هزار و ۷۹۰ تومان) محاسبه می‌شود.جدول نرخ پایه (سنوات) در گروه های بیست گانه (ارقام ریال در روز)


۱۰           ۹            ۸            ۷             ۶             ۵              ۴           ۳             ۲             ۱            گروه


نرخ پایه   ۵۸۳۳۳     ۵۸۵۳۳    ۵۸۷۳۳    ۵۸۹۳۳    ۵۹۱۳۳     ۵۹۳۳۳    ۵۹۵۳۳   ۵۹۷۳۳   ۵۹۹۳۳   ۶۰۱۳۳  

۲۰         ۱۹          ۱۸         ۱۷           ۱۶           ۱۵            ۱۴          ۱۳           ۱۲            ۱۱         گروه


  ۶۳۹۳۳   ۶۳۵۳۳   ۶۳۱۳۳   ۶۲۷۳۳    ۶۲۳۳۳     ۶۱۹۳۳    ۶۱۵۳۳    ۶۱۱۳۳    ۶۰۷۳۳    ۶۰۳۳۳  نرخ پایه


با این توضیح، مجموع سه ردیف «افزایش ۱۵ درصدی»، «رقم ثابت ۹۱ هزار تومان» و «پایه سنوات (به شرط داشتن حداقل یک سال سابقه کار)» مزد مبنای کارگرانِ دارای سایر سطوح مزدی را تشکیل می‌دهد.


بنابراین، دستمزد ثابت ماهیانه این فرد با احتساب حق مسکن (۱۰۰ هزار تومان) و حق بن کارگری (۴۰۰ هزار تومان) ۲ میلیون و ۸۹۱ هزار تومان می‌شود که بدون احتساب اضافه کار و سایر ردیف‌های متغیر مندرج در فیش حقوقی است. *لازم به ذکر است در صورت افزایش حق مسکن به ۲۰۰ هزار تومان، ۱۰۰ هزار تومان به دستمزد این فرد اضافه شود.


کارگران متاهل دارای فرزند زیر ۱۸ سال نیز به ازای هر فرزند مشمول دریافت ۱۸۳ هزار و ۵۴۲ تومان حق عائله مندی می‌شوند.مزد مبنا (حقوق پایه) کارگران حداقلی بگیر (با احتساب ۳۰ روز)


حقوق پایه کارگران دارای کمتر از یکسال سابقه کار در کارگاه جاری          ۱,۸۳۵,۴۲۷


حقوق پایه کارگران دارای یکسال سابقه کار یا بیشتر در کارگاه جاری        ۲,۱۰۱,۴۲۷


حداقل دستمزد کارگران با احتساب پایه سنوات،حق مسکن،بن کارگری و حق اولاد 


حداقل دستمزد کارگر مجرد (کمتر از یک سال سابقه کار در کارگاه جاری)       ۲,۳۳۵,۴۲۷


حداقل دستمزد کارگر مجرد (دارای یک سال سابقه کار یا بیشتر در همان کارگاه)      ۲,۷۷۶,۴۲۷


حداقل دستمزد کارگران متاهل دارای یک فرزند      ۲,۵۱۸,۹۶۹                                                                   (کمتر از یک سال سابقه کار در کارگاه جاری)       


حداقل دستمزد کارگران متاهل دارای یک فرزند      ۲,۹۵۹,۹۶۹                                                           (دارای یک سال سابقه کار یا بیشتر در همان کارگاه)


کارگرانی که سابقه کار آنها در کارگاه جاری کمتر از یک سال باشد مشمول دریافت پایه سنوات نمی شوند.


برای کارگران دارای یکسال سابقه کار یا بیشتر در کارگاه جاری باید ماهیانه حداقل ۱۷۵ هزار تومان به عنوان پایه سنوات بر روی مزد مبنا لحاظ شود.


به ازای هر فرزند معادل ۱۸۳ هزار و ۵۴۲ تومان حق اولاد به دستمزد کارگران متاهل اضافه می شود.
جدول مقایسه تغییرات حقوق و مزایای کارگران در سال ۹۸ و ۹۹


* محاسبات بر مبنای ۳۰ روز انجام شده است.

اقلام حقوق                                      سال ۹۸ (بر مبنای تومان)       سال ۹۹ (بر مبنای تومان)      درصد تغییر

حداقل دستمزد روزانه                                  ۵۰,۵۶۲                               ۶۱,۱۸۰                         ۲۱

حداقل دستمزد ماهانه                              ۱.۵۱۶.۸۸۲                          ۱.۸۳۵.۴۲۷                      ۲۱      

مزد هر ساعت کاری                                     ۶,۸۹۸                                ۸,۳۴۶                           ۲۱

مزد هر ساعت اضافه کاری                          ۹,۶۵۷                                ۱۱,۶۸۵                         ۲۱

حق مسکن                                                ۱۰۰.۰۰۰                            ۱۰۰.۰۰۰                         صفر

بن خواربار                                                  ۱۹۰.۰۰۰                           ۴۰۰.۰۰۰                        ۱۱۰/۵ 

حق سنوات                                                ۷۰.۰۰۰                            ۱۷۵.۰۰۰                          ۱۵۰

حق اولاد (یک فرزند)                                 ۱۵۱.۶۸۸                          ۱۸۳.۵۴۲                           ۲۱

حق اولاد (دو فرزند)                                  ۳۰۳,۳۷۶                          ۳۶۷,۰۸۵                           ۲۱

حداقل حقوق کارگران بدون فرزند           ۱.۸۷۶.۸۸۲                       ۲.۵۱۰.۴۲۷                       ۳۳/۸     

(با حداقل یکسال سابقه کار)

حداقل حقوق با یک فرزند                       ۲.۰۲۸.۵۷۰                       ۲.۶۹۳.۹۶۹                       ۳۲/۸        

حداقل حقوق با دو فرزند                        ۲.۱۸۰.۲۵۸                       ۲.۸۷۷.۵۱۱                         ۳۲

 

جدول مقایسه تغییرات حقوق و مزایای کارگران سال ۹۸ و ۹۹ (سایر سطوح مزدی)


حقوق و مزایا                                                    ماهانه (۹۹)                       مقایسه ۹۸ و ۹۹

پایه حقوق بر مبنای ۳۰ روز                              ۲,۳۹۱.۰۰۰    ۱۵درصد افزایش نسبت به پایه ۹۸+۹۱,۰۰۰

پایه سنوات                                                            ۱۷۵,۰۰۰                          ۱۵۰درصد                               (به شرط داشتن حداقل یک سال سابقه کار)                                                             

کمک هزینه مسکن                                                ۱۰۰,۰۰۰                                 -

کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار(بن کارگری)         ۴۰۰,۰۰۰                        ۱۱۰/۵۳ درصد

کمک علائلمندی (به ازای هر فرزند زیر ۱۸ سال )       ۱۸۳,۵۴۲                            ۲۱ درصد

سنوات خدمت (در صورت ۱۲ ماه کارکرد)                ۲,۳۹۱.۰۰۰             معادل پایه حقوق ماهیانه ۹۹

عیدی و پاداش (برای ۱۲ ماه کارکرد)                     ۴,۷۸۲,۰۰۰                   ۲ برابر حقوق پایه

 

جدول حق بیمه کارگری سال ۹۹


عنوان                                                          شش ماه اول                                                 شش ماه دوم

دستمزد روزانه سال ۱۳۹۹                             ۶۱۱۸۰۹                                                           ۶۱۱۸۰۹

تعداد روزهای ماه                                            ۳۱                                                               ۳۰ 

جمع دستمزد ماهانه                                 ۱۸۹۶۶۰۷۹                                                  ۱۸۳۵۴۲۷۰ 

مزایای ماهانه بن کارگری                           ۴۰۰۰۰۰۰                                                     ۴۰۰۰۰۰۰

جمع دستمزد و مزایای مشمول                ۲۲۹۶۶۰۷۹                                                      ۲۲۳۵۴۲۷۰

سهم کارفرما (۲۳ درصد)                             ۵۲۸۲۱۹۸                                                        ۵۱۴۱۴۸۲

سهم کارگر (۷ درصد)                                  ۱۶۰۷۶۲۶                                                        ۱۵۶۴۷۹۹

مجموع حق بیمه                                        ۶۸۸۹۸۲۴                                                        ۶۷۰۶۲۸۱

 

بیمه اجباری یا بیمه کارگری متداول‌ترین نوع بیمه در کسب‌وکارهاست که مشخصات آن به شرح ذیل است:


میزان حق بیمه: ۳۰ درصد پایه حقوق + بن کارگری
سهم طرفین: کارفرما: ۲۳ درصد – کارگر: ۷ درصد
مبلغ حق بیمه: با توجه به اینکه تا دهه اول فروردین سال ۱۳۹۹ هنوز پایه حقوق این سال مشخص نشده، امکان محاسبه حق بیمه وجود ندارد.

شش ماه اول سال:

حق بیمه عبارت است از : ضرب دستمزد روزانه * تعداد روزها * درصد بیمه

از این رو، حق بیمه در شش ماه اول با توجه به ماه‌های ۳۱ روزه متفاوت از شش ماه دوم سال است.

شش ماه دوم سال:

با توجه به اینکه سال ۱۳۹۹ سال کبیسه محسوب می‌شود، حق بیمه در تمامی شش ماه دوم سال به صورت ۳۰ روزه محاسبه خواهد شد.

فرمول محاسبه هر یک از مزایای حقوقی قانون کار


فرمول محاسبه مزد هر ساعت کار : مزد روزانه تقسیم بر ۷.۳۳ (هفت و سی و سه صدم)
فرمول محاسبه اضافه کاری قانون کار : مزد ساعتی ضربدر ۱.۴ (یک و چهاردهم) ضربدر ساعات اضافه کار
فرمول محاسبه جمعه کاری قانون کار : مزد ساعتی ضربدر ۰.۴ ( چهاردهم) ضربدر ساعات جمعه کاری
فرمول محاسبه شب کاری قانون کار : مزد ساعتی ضربدر ۰.۳۵ (سی و پنج صدم) ضربدر ساعات شب کاری
فرمول محاسبه سنوات سالانه : سابقه کار به سال ضربدر حقوق ماهاینه
فرمول محاسبه سنوات ماهانه : سابقه کار به ماه ضربدر ۲.۵ (دو و نیم) ضربدر مزد روزانه کارگر
فرمول محاسبه عیدی و پاداش سالانه : سابقه کار به سال ضربدر دوبرابرآخرین حقوق ماهیانه
فرمول محاسبه سنوات ماهانه : سابقه کار به ماه ضربدر ۵ ضربدر آخرین مزد روزانه کارگر