آخرین مطالب
خانه / دسته‌بندی نشده / جزئیات حقوق و مزایای سال ۱۴۰۰

جزئیات حقوق و مزایای سال ۱۴۰۰

شورای عالی کار حداقل دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۰ را با ۳۹ درصد افزایش نسبت به سال ۹۹، به غیر از سایر مزایای مستمر ۲۶.۵۵۴.۹۵۰ ریال تعیین کرد. 


به این ترتیب حداقل حقوق کارگران از ۱ میلیون و ۹۱۰ هزار تومان به ۲ میلیون و ۶۵۵ هزار تومان افزایش می یابد. حق مسکن کارگران به ۴۵۰ هزار تومان و بن و خوار و بار به ۶۰۰ هزار تومان افزایش یافت. همچنین پایه سنوات ۱۴۰ هزار تومان تعیین شد. و حق اولاد متناسب با رقم سال قبل با ۳۹ درصد افزایش اضافه می‌شود و مجموع دریافتی حقوق یک کارگر حداقلی بگیر با یک فرزند ۴ میلیون و ۱۱۱ هزار و ۴۲ تومان در ماه خواهد بود.


لازم به ذکر است که حق مسکن ۴۵۰ هزار تومانی پس از تصویب هیات دولت لازم الاجراست.


همچنین مزد سایر سطوح با ۲۶ درصد افزایش و یک رقم ثابت که به صورت روزانه ۸۲ هزار و ۷۸۵ ریال یا ماهانه ۲ میلیون و ۴۸۳ هزار و ۵۵۵ ریال اضافه شود.


«جدول حداقل حقوق و دستمزد کارگران قانون کار در سال ۱۴۰۰»


* محاسبات بر مبنای ۳۰ روز انجام شده است.

اقلام حقوق                                                                                                  سال ۱۴۰۰ (بر مبنای ریال)


حداقل دستمزد ماهانه                                                                                            ۲۶,۵۵۴,۹۵۰


حق مسکن                                                                                                              ۴,۵۰۰,۰۰۰


بن خواربار                                                                                                                ۶,۰۰۰,۰۰۰


پایه سنوات (به شرط داشتن یک سال سابقه کار)                                                        ۱.۳۹۹.۹۸۰


حق اولاد برای هر فرزند                                                                                          ۲,۶۵۵,۴۹۵


حداقل حقوق کارگران بدون فرزند (با حداقل یکسال سابقه کار)                           ۳۸,۴۵۴,۹۵۰


حداقل حقوق با یک فرزند                                                                                      ۳۹,۷۱۰,۴۱۵


حداقل حقوق با دو فرزند                                                                                       ۴۲,۳۶۵,۹۱۰


جدول ریز حقوق و دستمزد ۱۴۰۰ قانون کار


ردیف                                   عنوان                                                        مبلغ (بر مبنای ریال) ماه ۳۰ روز  

           

۱                            مزد ۱۴۰۰ قانون کار (روزانه)                                                       ۸۸۵,۱۶۵                              

۲                             مزد ۱۴۰۰ قانون کار (ماهانه)                                                  ۲۶,۵۵۴,۹۵۰                        

۳               درصد افزایش سایر سطوح مزدی نسبت به سال قبل                                 ۲۶                          

۴                            بن کارگری ۱۴۰۰ قانون کار                                                        ۶,۰۰۰,۰۰۰                          

۵                           حق مسکن ۱۴۰۰ قانون کار                                                       ۴,۵۰۰,۰۰۰                            

۶    حق اولاد یا عائله مندی برای ۱ فرزند (معادل ۳ روز حداقل مزد ۱۴۰۰)             ۲.۶۵۵.۴۹۵                           

۷    حق اولاد یا عائله مندی برای ۲ فرزند (معادل ۶ روز حداقل مزد ۱۴۰۰)             ۵.۳۱۰.۹۹۰                          

۸    حق اولاد یا عائله مندی برای ۳ فرزند (معادل ۹ روز حداقل مزد ۱۴۰۰)            ۷,۹۶۶,۴۸۵                           

۹                           مزد هر ساعت کار عادی                                                            ۱۲۰.۷۵۹                             

۱۰  پایه سنوات ۱۴۰۰ برای هر روز (به شرط داشتن یکسال سابقه کار)                       ۴۶.۶۶۶                            

۱۱                         عیدی سال ۱۴۰۰ (حداقل)                                                     ۵۳.۱۰۹.۹۰۰                              

۱۲  سنوات سال ۱۴۰۰ (به شرط داشتن یکسال سابقه کار)                                      ۱.۳۹۹.۹۸۰                            

۱۳  فوق العاده هر ساعت اضافه کاری ۱۴۰۰                                                         ۱۶۹.۰۶۳                            

۱۴  فوق العاده هر ساعت شب کاری ۱۴۰۰          مزد ساعتی ضربدر ۰.۳۵ (سی و پنج صدم) ضربدر ساعات شب کاری                             

۱۵  فوق العاده هر ساعت جمعه کاری ۱۴۰۰             مزد ساعتی ضربدر ۰.۴ ( چهاردهم) ضربدر ساعات جمعه کاری                           

۱۶  فوق العاده نوبت کاری صبح-عصر-شب ۱۴۰۰ معادل ۱۵ درصد حقوق ۱۴۰۰      ۳.۹۸۳.۲۳۹                               

۱۷  فوق العاده نوبت کاری صبح-عصر ۱۴۰۰ معادل ۱۰ درصد حقوق ۱۴۰۰              ۲.۶۵۵.۴۹۳                                 

۱۸  فوق العاده نوبت کاری صبح-شب و یا عصر - شب ۱۴۰۰ معادل ۲۲.۵ درصد حقوق ۱۴۰۰     ۵.۹۷۴.۸۵۸              


پایه سنوات به چه کارگرانی تعلق می‌گیرد؟


بر اساس بخشنامه اسفندماه ۹۱ وزارت کار، تمام کارکنان که دارای یک سال سابقه کار شده و یا یک سال از دریافت آخرین پایه سنوات آنها در همان کارگاه گذشته باشد، مشمول دریافت «پایه سنوات» هستند که این مبلغ باید بر روی مزد مبنای کارگران لحاظ شود تا به تناسب در اضافه کار، عیدی و حق سنوات نیروی کار مورد محاسبه قرار گیرد. بنابراین «پایه سنوات» نباید به عنوان یک ردیف جداگانه محاسبه شود.


بنابراین کارگرانی که در کارگاه جاری حداقل یک سال یا بیشتر سابقه کار دارند مشمول «پایه سنوات» خواهند شد. «پایه سنوات» در کارگاه‌هایی که طرح طبقه بندی مشاغل ندارند روزانه ۴ هزار و ۶۶۶ تومان (ماهیانه ۱۴۰ هزار تومان) است؛ اما در کارگاه‌های دارای طرح طبقه بندی مشاغل این نرخ در گروه‌های شغلی بیست گانه مطابق با جدول زیر متغیر خواهد بود.
جدول مقایسه تغییرات حقوق و مزایای کارگران در سال ۹۸ و ۹۹ و ۱۴۰۰


* محاسبات بر مبنای ریال و ۳۰ روز انجام شده است.

اقلام حقوق                                         سال ۹۸             سال ۹۹               سال ۱۴۰۰

حداقل دستمزد روزانه                        ۵۰۵.۶۲۰            ۶۳۶.۸۰۹                ۸۸۵.۱۶۵

حداقل دستمزد ماهانه                    ۱۵.۱۶۸.۸۲۰      ۱۹.۱۰۴.۲۷۰           ۲۶,۵۵۴,۹۵۰      

مزد هر ساعت کاری                           ۶۸.۹۸۰              ۸۶.۸۳۷                 ۱۲۰.۷۵۹

مزد هر ساعت اضافه کاری                 ۹۶.۵۷۰            ۱۲۵.۷۱۰                 ۱۶۹.۰۶۳

حق مسکن                                      ۱.۰۰۰.۰۰۰         ۱.۰۰۰.۰۰۰             ۴.۵۰۰.۰۰۰

بن خواربار                                       ۱.۹۰۰.۰۰۰         ۴.۰۰۰.۰۰۰              ۶.۰۰۰.۰۰۰

حق سنوات                                      ۷۰۰.۰۰۰           ۱.۰۰۰.۰۰۰              ۱.۴۰۰.۰۰۰

حق اولاد (یک فرزند)                      ۱.۵۱۶.۸۸۰         ۱.۹۱۰.۰۴۲              ۲.۶۵۵.۴۹۵

حق اولاد (دو فرزند)                      ۳.۰۳۳.۷۶۰         ۳.۸۲۰.۸۵۰              ۵.۳۱۰.۹۹۰

حداقل حقوق کارگران (با حداقل یکسال سابقه کار):

بدون فرزند                                  ۱۸.۷۶۸.۸۲۰        ۲۶.۱۰۴.۲۷۰            ۳۸,۴۵۴,۹۵۰     

با یک فرزند                                 ۲۰.۲۸۵.۷۰۰        ۲۷.۰۱۴.۶۹۰             ۳۹,۷۱۰,۴۱۵       

با دو فرزند                                  ۲۱.۸۰۲.۵۸۰        ۲۸.۹۲۵.۱۱۰             ۴۲,۳۶۵,۹۱۰


جدول حق بیمه کارگری سال ۱۴۰۰


عنوان                                                          شش ماه اول                                                 شش ماه دوم

دستمزد روزانه سال ۱۴۰۰                             ۸۸۵.۱۶۵                                                         ۸۸۵.۱۶۵

تعداد روزهای ماه                                            ۳۱                                                               ۳۰ 

جمع دستمزد ماهانه                                ۲۷.۴۴۰.۱۱۵                                                ۲۶,۵۵۴,۹۵۰ 

مزایای ماهانه بن کارگری                          ۶.۰۰۰.۰۰۰                                                   ۶.۰۰۰.۰۰۰

حق مسکن                                                 ۴.۵۰۰.۰۰۰                                                      ۴.۵۰۰.۰۰۰

جمع دستمزد و مزایای مشمول                ۳۷,۹۴۰,۱۱۵                                                   ۳۷,۰۵۴,۹۵۰

سهم کارفرما (۲۳ درصد)                            ۸,۷۲۶,۲۲۷                                                      ۸,۵۲۲,۶۳۹

سهم کارگر (۷ درصد)                                 ۲,۶۵۵,۸۰۸                                                      ۲,۵۹۳,۸۴۶

مجموع حق بیمه                                       ۱۱,۳۸۲,۰۳۵                                                    ۱۱,۱۱۶,۴۸۵

بیمه اجباری یا بیمه کارگری متداول‌ترین نوع بیمه در کسب‌وکارهاست که مشخصات آن به شرح ذیل است:


میزان حق بیمه: ۳۰ درصد پایه حقوق + بن کارگری + حق مسکن
سهم طرفین: کارفرما: ۲۳ درصد – کارگر: ۷ درصد

حق بیمه سهم کارفرما


از مجموع ۳۰ درصد حق بیمه، ۲۳ درصد سهم کارفرما تعیین شده است. بر این مبنا، حق بیمه سهم کارفرما در شش ماهه اول ۸۷۲۶۲۲۷ ریال و در شش ماهه دوم ۸۵۲۲۶۳۹ ریال است.

حق بیمه سهم کارگر


مبلغ ۷ درصد باقیمانده سهم بیمه، از حقوق کارگر کسر و با حق بیمه سهم کارفرما، در مجموع به حساب سازمان تامین اجتماعی واریز می‌شود. بر مبنای حداقل حقوق، حق بیمه سهم کارگر در شش ماهه اول ۲۶۵۵۸۰۸ و در شش ماهه دوم ۲۵۹۳۸۴۶ ریال است.

حق بیمه عبارت است از : ضرب دستمزد روزانه * تعداد روزها * درصد بیمه

از این رو، حق بیمه در شش ماه اول با توجه به ماه‌های ۳۱ روزه متفاوت از شش ماه دوم سال است.

جریمه دیرکرد ارائه لیست بیمه


ضروری است لیست بیمه هر ماه، حداکثر تا آخرین روز ماه بعد تنظیم و پرداخت شود. در صورتی ارائه لیست بعد از این موعد صورت گیرد، مشمول ۱۰ درصد جریمه دیرکرد خواهد شد.

به عنوان مثال، کارکرد فروردین ماه ۱۴۰۰ (۱۴۰۰/۰۱/۰۱ لغایت ۱۴۰۰/۰۱/۳۱) از روز ۱ اردیبهشت لغایت ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۰ قابل ثبت است. در صورتی که ثبت این لیست، پس از این تاریخ صورت پذیرد، مشمول جریمه خواهد شد.

جریمه دیرکرد پرداخت لیست بیمه


در صورتی که لیست بیمه در موعد مقرر پرداخت نشود، مشمول ۲ درصد جریمه دیرکرد پرداخت خواهد شد.

شش ماه اول سال:

حق بیمه عبارت است از : ضرب دستمزد روزانه * تعداد روزها * درصد بیمه

از این رو، حق بیمه در شش ماه اول با توجه به ماه‌های ۳۱ روزه متفاوت از شش ماه دوم سال است.

شش ماه دوم سال:

حق بیمه در ۵ ماه نخست شش ماهه دوم سال ۳۰ روزه و در اسفند ماه ۲۹ روزه محاسبه می‌شود.

 

فرمول محاسبه هر یک از مزایای حقوقی قانون کار


فرمول محاسبه مزد هر ساعت کار : مزد روزانه تقسیم بر ۷.۳۳ (هفت و سی و سه صدم)
فرمول محاسبه اضافه کاری قانون کار : مزد ساعتی ضربدر ۱.۴ (یک و چهاردهم) ضربدر ساعات اضافه کار
فرمول محاسبه جمعه کاری قانون کار : مزد ساعتی ضربدر ۰.۴ ( چهاردهم) ضربدر ساعات جمعه کاری
فرمول محاسبه شب کاری قانون کار : مزد ساعتی ضربدر ۰.۳۵ (سی و پنج صدم) ضربدر ساعات شب کاری
فرمول محاسبه سنوات سالانه : سابقه کار به سال ضربدر حقوق ماهاینه
فرمول محاسبه سنوات ماهانه : سابقه کار به ماه ضربدر ۲.۵ (دو و نیم) ضربدر مزد روزانه کارگر
فرمول محاسبه عیدی و پاداش سالانه : سابقه کار به سال ضربدر دوبرابرآخرین حقوق ماهیانه
فرمول محاسبه سنوات ماهانه : سابقه کار به ماه ضربدر ۵ ضربدر آخرین مزد روزانه کارگر