آخرین مطالب

بیمه اختیاری

 

mohasebe

yadavari2

شرایط قانونی جهت انعقاد قرارداد بیمه اختیاری:

شرایط سن و سابقه:

  • عدم اشتغال به کار متقاضی در کارگاه های مشمول قانون تامین اجتماعی و عدم شمول مقررات خاص حمایتی.

  • داشتن حداکثر 50 سال سن و حداقل 30 روز سابقه پرداخت حق بیمه در زمان تقاضا.


نکته:

  • افراد متقاضی که بیش از 50 سال سن داشته باشند می بایست معادل مازاد سنی 50 سال، دارای سابقه پرداخت حق بیمه باشند.

  • افرادی که سابقه پرداخت حق بیمه آنان 10 سال تمام باشد از شرط سنی و سابقه مستثنی خواهند بود.


دستمزد مبنای دریافت حق بیمه:

  • مبنای پرداخت حق بیمه برای افرادی که بیش از 10 سال سابقه پرداخت حق بیمه دارند عبارت است از میانگین دستمزد مبنای پرداخت حق بیمه آخرین 360 روز قبل از تاریخ تقاضا مشروط بر اینکه کمتر از حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار در زمان تقاضا نباشد و برای افرادی که کمتر از 10 سال سابقه پرداخت حق بیمه دارند به انتخاب متقاضی بین حداقل و حداکثر دستمزد شاغلین خواهد بود.


نرخ پرداخت حق بیمه:
نرخ پرداخت حق بیمه کلیه بیمه شدگان اختیاری اعم از متقاضیان جدید و افرادی که قبلا بیمه اختیاری بوده اند معادل 26% مبنای پرداخت حق بیمه مورد قرارداد جهت بهره مندی از مزایای بازنشستگی، از کار افتادگی، فوت و درمان می باشد.

افرادی که طبق نظر پزشک معتمد قبل از انعقاد قرارداد از کارافتاده کلی تشخیص داده شوند نمی توانند از حمایت از کارافتادگی به علت همان بیماری یا عارضه بهره مند شوند. مگر به علت بروز بیماری یا عارضه دیگری ازکارافتاده کلی شناخته شوند که در این صورت امکان استفاده از حمایت مذکور با رعایت مقررات مربوطه بلامانع است.

افراد تحت تکفل متقاضیانی که کمتر از 5 سال سابقه پرداخت حق بیمه داشته باشند و یا فاصله قطع پرداخت حق بیمه آنان بیشتر از 2 سال باشد می بایستی به منظور استفاده از حمایت درمانی سازمان ، بدوا مورد معاینات پزشکی قرار گیرند.

نحوه پرداخت حق بیمه:


مهلت پرداخت حق بیمه هر ماه حداکثر تا آخرین روز 2 ماه بعد خواهد بود و در غیر این صورت قرارداد منعقده از تاریخ عدم پرداخت حق بیمه (اولین ماهی که حق بیمه آن پرداخت نشده است) لغو و ادامه بیمه موکول به تسلیم تقاضای جدید و موافقت سازمان و انعقاد قرارداد مجدد خواهد بود.


سایر موارد:


بیمه شدگان اختیاری که در کارگاه های مشمول قانون تامین اجتماعی یا مشمول سایر صندوقهای حمایتی بیمه ای اشتغال می یابند قرارداد بیمه اختیاری آنان لغو و ادامه پرداخت حق بیمه اختیاری منوط به انعقاد قرارداد جدید طبق آیین نامه مربوطه خواهد بود.


با توجه به اینکه برابر آئین نامه مصوب 85/6/26 و اصلاحیه مورخ 86/11/20 شورای عالی تامین اجتماعی همچنین بخشنامه جایگزین 651 امور فنی بیمه شدگان متقاضیان ادامه بیمه به طور اختیاری که فاصله قطع پرداخت حق بیمه آنان تا تاریخ درخواست بیمه به طوراختیاری بیش از نه ماه باشد ملزم به انجام معاینات پزشکی توسط پزشک معتمد سازمان می باشند بنابراین حضور شخص متقاضی به لحاظ انجام معاینات پزشکی در مراکز درمانی سازمان که پزشک معاین مستقر است ضروری می باشد لذا پذیرش وکالتنامه جهت انعقاد قرارداد ادامه بیمه به طور اختیاری درخصوص متقاضیانی که نیاز به انجام معاینه پزشکی دارند وجاهت قانونی ندارد مگر آنکه شخص متقاضی نیز معاینات مقرر را انجام داده باشد.